SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Súkromná materská škola Plavecký Štvrtok

SMŠ je dvojtriedna . Jednu triedu tvoria deti od 3-4 rokov „ mravčekovia“ a druhú triedu
tvoria deti od 5-6 rokov „ Včeličky“ . Počet detí v SMŠ je 24 z toho 23 detí pochádza z
miestnej rómskej osady a jedno dieťa dochádza z Bratislavy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „
Svetielko“ kde uplatňujeme humanistický prístup a zameriavame sa na rozvoj u detí rozvíjať
pozitívne empatické postoje ako rozdeliť sa, pomôcť inému , hodnotiť svoje vlastné
schopnosti , prezentovať sa pred skupinou detí. Taktiež sa snažíme u detí dosiahnuť pozitívny
záujem o prírodu , kde deti s pani učiteľkami chodia v rámci prechádzok do blízkeho lesa . V
rámci Environmentálnej výchovy učíme deti triediť odpad – význam separácie odpadu pre
životné prostredie. S pánom Matuškom zo životného prostredia sme sa dohodli, že príde
deťom urobiť „ prednášku“ o životnom prostredí.
Ohľadom zdravia máme dohodnutú“ prednášku „ s dentálnou hygieničkou zo Stupavy.
Nadviazali sme spoluprácu s CPP v Malackách , kde máme dohodnuté, že pani psychologička
príde k nám do SMŠ a vyšetrí deti / školská zrelosť.
V pedagogickom procese dávame dôraz na rozvoj komunikačných schopností .
V duchovnej oblasti máme spoluprácu s Vitalie a Inkou, ktorí nám v rámci svojich možností
realizujú v SMŠ tvz. „ Biblickú hodinku“.

Súkromná materská škola Pezinok

SMŠ je dvojtriedna . Jednu triedu tvoria deti od 3-6 / + s odloženou PD s počtom 6 detí z
rómskej osady Glejovka a 1 dieťa z Pezinka. Druhú triedu tvoria 3 ukrajinské deti.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „
Svetielko“ kde uplatňujeme humanistický prístup a zameriavame sa na rozvoj u detí rozvíjať
pozitívne empatické postoje ako rozdeliť sa, pomôcť inému , hodnotiť svoje vlastné
schopnosti , prezentovať sa pred skupinou detí.
SMŠ v Pezinku nadviazala spoluprácu s MP v Pezinku.. výsledkom sú už zrealizované 2
prednášky pre deti ohľadom bezpečnosti na ceste / dopravná výchova.
Taktiež sme nadviazali spoluprácu s DSS v Pezinku, kde máme v mesiaci marec naplánované
vystúpenie detí pre seniorov.
V duchovnej oblasti máme spoluprácu s Darinou Farkašovou a Jurajom Lakatošom , ktorí
nám v rámci svojich možností realizujú v SMŠ tvz. „ Biblickú hodinku“

Armádniček Plavecký Štvrtok

Z dôvodu, že Alena Voltemarová musela byť presunutá dočasne do SMŠ Plavecký Štvrtok
ako učiteľka deti z Armádnička sú pri malých deťoch v SMŠ, kde sú do 11 hodiny , prípadne
podľa potreby rodiča. Deti majú bezplatne zabezpečenú desiatu a pitný režim a podieľajú sa
na aktivitách v SMŠ

Shopping Basket