SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

AKO TO ZAČALO

Armáda spásy

PREHRAŤ VIDEO
PREČÍTAŤ VIAC

NA SLOVENSKU

MATERSKÁ ŠKOLA

Plavecký Štvrtok

Podporouje u detí získavanie základných
životných hodnôt a rozvoj medziľudských
vzťahov a honôt.

PREHRAŤ VIDEO
PREČÍTAŤ VIAC

KOMUNITNÉ CENTRUM

GLEJOVKA

Podporouje u detí získavanie základných
životných hodnôt a rozvoj medziľudských
vzťahov a honôt.

PREHRAŤ VIDEO
PREČÍTAŤ VIAC

PEZINOK

Vitajte na web-stránke Armády spásy na Slovensku.

Prosba o pomoc!

– PROSBA O POMOC PO POŽIARI V PLAVECKOM ŠTVRTKU

Oznámenie o výberovom konaní:

Riaditeľka

Najbližšie udalosti:

PARTNERI

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne zoznam indikátorov,
ktoré budú výstupom dlhodobej koncepcie inklúzie Rómov v rómskych komunitách BSK, pripravenej v súlade s Akčným plánom Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020–2030, schválenej Zastupiteľstvom BSK. Vypracovanie uvedenej koncepcie je plánované tak, aby boli k dispozícii hlavné
výstupy pre implementáciu predloženého Projektu.
Úlohou BSK v rámci Projektu bude monitorovať plnenie vyššie uvedených ukazovateľov, pričom vytvorenie databázy marginalizovaných
rómskych komunitných osád, ohrozených sociálnym vylúčením a ich
pravidelné monitorovanie je ďalšou z úloh Koncepcie sociálnej inklúzie
BSK na roky 2020–2030. BSK bude tiež spolupracovať pri zaisťovaní
informácií o výstupoch Projektu

Prevencia AD sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu, kvality života
a prevenciu sociálnej patológie, marginalizáciu a diskrimináciu detí, mládeže
a znevýhodnených skupín. Prevencia AD bude spolupracovať pri realizácii aktivít
riadiacich kurzy životných a pracovných zručností, vzdelávať dospelých i deti na
rôzne témy, aby im pomohla s procesom začlenenia do väčšinovej spoločnosti. Tiež zhromaždí niekoľko údajov
o tomto projekte a vykoná niekoľko štatistických prác. Partnerstvom sa dosiahne profesionálnejší prístup
k vzdelávaniu a kurzov životných zručností pre Rómov z marginalizovaných komunít a rozšírenie služieb, ktoré
komunitné centrá Armády spásy na Slovensku poskytujú. Prevencia AD zabezpečí prieskum kvality života
v rómskych komunitách v oblasti BSK a vypracovanie Monografu.

Armáda spásy v Nórsku bola založená v roku 1888, má
57 inštitúcií a programov v oblasti starostlivosti o deti
a rodinu; starostlivosti o zneužívateľov návykových
látok; starostlivosti o starších ľudí; väzenskej služby
a materských škôl. AS v Nórsku tiež prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti Fretex približne 40 obchodov – bazárov a programy s podporovaným zamestnaním. AS v Nórsku
prispeje odbornými znalosťami v problematike zamestnanosti, bude
viesť školenia Cesta nádeje, voľnočasové a športové aktivity, kurzy
vzdelávania a budovania životných zručností a poradenstvo.

Shopping Basket