SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

HISTÓRIA

HISTÓRIA

História Armády spásy v Česku a na Slovensku

Stručne

  • 1865 – Vznik Armády spásy vo Veľkej Británii
  • 1919 – Armáda spásy začína svoju činnosť v ČSR na základe pozvania vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka
  • 1950 – Komunistickému režimu sa podarilo násilne ukončiť činnosť Armády spásy v Československu
  • 1990 – Prezident Václav Havel pozýva Armádu spásy k obnoveniu činnosti v ČSFR, registrácia občianskeho združenia
  • 2015 – Oficiálne zahájenie práce Armády spásy na Slovensku

Detajlnejšie

Armádu spásy založil v roku 1865 metodistický kazateľ William Booth. Od chvíle, kedy sa ako dospievajúci chlapec obrátil ku kresťanstvu, mal veľký záujem o chudobných a neveriacich ľudí. V roku 1865 sa stretol so skupinou kresťanov, ktorí organizovali stretnutie (evanjelizácie) vo Východnom Londýne, čo bola jedna z najchudobnejších štvrtí mesta. Tak začala práca, ktorá bola známa ako „Kresťanská misia“. 

W.Booth hlásal evanjelium medzi tými najchudobnejšími, v miestach, na ktoré kresťanský svet vtedajšej doby zabudol. Túžbou W.Bootha bolo vidieť ich zachránené duše i život skrze vieru v Krista. Denne počúval svedectvo od tých, ktorí sa rozhodli vydať svoj život Kristovi, že boli vyslobodení z závislosti z alkoholu, drog, nespútaného života a pod. Tieto zachránené duše posielal do miestnych cirkví, kde však neboli prijaté. To viedlo Bootha k založeniu vlastných zborov, kam títo obrátení ľudia bez domova a nuzní mohli prichádzať.

V roku 1878 sa zrodil názov „Armáda spásy“ /Salvation army/. Hnutie si osvojilo vojenský spôsob organizácie, uniformy a terminológiu, a čoskoro sa rozšírilo do celej Británie a potom do mnohých ďalších krajín.

Zmyslom života Williama Bootha bolo pomôcť chudobnejším ľuďom, ktorí žili na ulici, utápali sa v špine, alkohole a beznádeji. Týmto ľuďom ponúkal strechu nad hlavou (tzv. Útulky), jedlo, hygienu, a tiež duchovný rozmer života. Vedel, že nemôže „ponúknuť len čistú košeľu“, ale že pomoc musí byť komplexná. Z toho vznikol dodnes platný slogan Armády spásy platný po celom svete: Soup, Soap, Salvation. Polievka, mydlo a spasenie

V r. 1888 chcel Booth a jeho spolupracovníci urobiť niečo pre veľké množstvo bezdomovcov, ktorí prespávali na londýnskych uliciach. Z tejto snahy vznikla prvá ubytovňa Armády spásy pre bezdomovcov. Veľmi mu ležali na srdci tiež pracovné podmienky chudobných ľudí. V roku 1888 zistil, že výrobcovia zápaliek používajú tzv. žltý fosfor, ktorý je veľmi nebezpečný. Ich pracovné podmienky boli neskutočne tvrdé. Ženy pracovali bez prestávok, dlho do noci za zlého osvetlenia. William Booth otvoril v r. 1891 továreň na zápalky, kde používal na výrobu červený fosfor a nastavil ľudské pracovné podmienky. Po 10 rokoch boli nútení aj ostatní výrobcovia prejsť k tejto bezpečnej výrobe.

William Booth bol niekoľkokrát pozvaný do Spojených štátov, kde vykonával návštevy stredísk. Tiež bol pozvaný, aby verejne vystúpil v Carnegie Hall. Tu hovoril o súčasných sociálnych problémoch, o zámere a práci Armády spásy a vyzýval k podpore. Povedal: „Miera, akou sa budú môcť naše zámery uskutočniť, záleží od verejnej podpory„.

V Československu začala Armáda spásy svoju prácu v roku 1919. V roku 1921 Armáda spásy začala svoju prácu aj na Slovensku v Liptovskom Mikuláši, kde však svoji činnosť po roku ukončila. V roku 1928 bol založený zbor Armády spásy v Bratislave. Okrem cirkevnej činnosti prevádzkovala domovy pre bezdomovcov a iné skupiny ľudí na okraji spoločnosti. Potom, čo prečkala ťažkú dobu okupácie v rokoch 1939 až 1945, bola jej činnosť najprv obmedzená a nakoniec úplne ukončená komunistickým režimom a početná skupina ich členov bola uväznená. Najznámejším z nich bol major Josef Korbel, ktorého príbeh je popísaný v knihe V nepriateľskom tábore.

Krátko po revolúcii v novembri 1989 požiadala skupina kresťanov Armádu spásy, aby zvážila obnovenie práce. Vtedajšia federálna vláda mala tiež veľký záujem o odborné a praktické skúsenosti Armády spásy s riešením problémov ľudí bez domova. Vtedajší prezident Václav Havel sa stretol s generálkou Evou Burrows a boli nadviazané tiež kontakty s Ministerstvom práce a sociálnych vecí. V roku 1990 bola zaregistrovaná ako občianske združenie a v septembri v roku 2013 bola po splnení všetkých zákonných podmienok bola Ministerstvom kultúry zaregistrovaná ako  cirkev.

Začiatkom septembra 2015 Armáda spásy oficiálne vstupuje na Slovensko a stáva sa tak 127. krajinou, v rámci ktorej táto celosvetová nezisková organizácia pomáha. Práca však už začala skôr. V roku 2013 pomocou niekoľkých dobrovoľníkov a pod vedením dôstojníka Armády spásy z Brna pomáhala s ošatením a stravou pre ľudí bez domova. Potom prenajala priestory, kam títo ľudia mohli prísť raz týždenne a o niekoľko mesiacov neskôr väčšie priestory na ulici Galvániho, kde zriadila denné centrum, ktoré fungovalo šesť dní v týždni. Tu ľudia mimo jedla získali možnosť sa osprchovať, dostať čisté šaty a v pracovné dni aj sociálne poradenstvo. O nedeľách tu prebiehali Bohoslužby. O rok neskôr 6.8.2014 bola zaregistrovaná Armáda spásy na Slovensku ako občianske združenie.V čase, slávnostného otvorenia v septembri 2015 navštevovalo denné centrum viac ako sto ľudí z ulice. 

 

V rovnakom roku prebehli rokovania o prevzatí služby v rómskych komunitách v Plaveckom Štvrtku a Galante od Milana Juríčka zo Slova života. Armáda spásy odkúpila budovy v Galante a dostala darom objekt v Plaveckom Štvrtku. Túto službu žiadna z cirkví prevziať nechcela. Vtedy sa začala ďalšia kapitola práce Armády spásy na Slovensku. Sužba v rómskych osadách a komunitách.

 2016 – klub pre predškolské deti v Plaveckom Štvrtku, 

            začatie práce v rómskej osade v Pezinku a podpísané memorandum o 

            spolupráci s   mestom a rodinami v osade, 

            v Bratislave Armáda spásy prichádza o priestory na Galváiho a služba  

            ľuďom na ulici je  ukončená,

            otvorenie denného klubu pre deti a mládež v Galante.

 

2017 – začína výstavba komunitného centra v osade v Pezinku

 

2018 – otvorenie komunitného centra v osade v Pezinku.

 

2019 – otvorenie súkromnej materskej školy a výdajne stravy registrované v sieti    

           škôl a školských zariadení SR v Plaveckom Štvrtku.

 

2020  – začatie práce v Sládkovičove a otvorenie centra Armády spásy.

 

2021 – otvorenie súkromnej materskej školy s výdajnou stravy registrované v 

           sieti škôl a školských zariadení SR v Pezinku.

 

2022 – prvé rokovania o možnej spolupráci s Mestom Trebišov v oblasti 

        predprimierneho vzdelávania a sociálnej práce v miestnej rómskej komunite.

 

2023 – Memorandum o spolupráci medzi Armádou spásy a Mestom 

          Trebišov.

           …….. ?

 

 

Časté otázky

Prečo prijala Armáda spásy armádnu štruktúru?

Armáda spásy vznikla na sklonku 19. storočia pod názvom Kresťanská misia Východného Londýna. V roku 1878 potom vznikol, takmer dielom náhody, názov Armáda spásy, ktorý sa rýchlo ujal. V tej dobe sa toto kresťanské hnutie pomerne rýchlo rozrástlo a bolo potrebné jasne definovať určité základné pravidlá. V Británii bola „armádna štruktúra“ ľuďom dobre známa, a tak si ju Armáda spásy prepožičala. Zakladateľa Williama Bootha začali jeho stúpenci nazývať generálom, oni sami potom boli vojaci a ďalší vedúci pracovníci boli označení za dôstojníkov rôznych hodností. Táto štruktúra jasne nastavila určité pravidlá fungovania hnutia, ktoré k dnešnému dňu pôsobí v 127 krajinách sveta a má viac ako 1,5 mil. členov.

Prečo používa Armáda spásy uniformy?

Nosiť uniformu je výsada. Je to určitý prvok, ktorý zjednocuje všetkých vojakov Armády spásy po celom svete. Samozrejme je to súčasťou určitej tradície AS a uniforma prešla počas histórie mnohými zmenami. V rôznych krajinách sú uniformy viac či menej súčasťou každej spoločnosti. V Británii nosia uniformy aj deti v školách, vodiči autobusov, predavači …. Je to niečo úplne bežného a aj tu Armáda spásy kopírovala zabehnutý systém. Uniforma má tú výhodu, že je vidieť, takže sa na nás ktokoľvek môže obrátiť so žiadosťou o pomoc. Uniforma tiež otvára veľa možností pre rozhovory a otázky. A je to tiež záväzok, aby člen v uniforme bol vždy dôstojným „obrazom“ práce a služby Armády spásy.

Aký význam majú hodnosti v Armáde spásy?

Z celej škály hodností už užíva Armáda spásy len niektoré. Členovia cirkvi Armády spásy sú vojaci. Tí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do duchovnej služby a stať sa dôstojníkmi (duchovnými, pastormi cirkvi), stanú sa najskôr kadetmi vo výcviku. Výcvik je ukončený vymenovaním kadeta do hodnosti poručíka. Ďalšie hodnosti – kapitán a major sa väčšinou viažu na počet odpracovaných rokov. V prípade, že je dôstojník povýšený a má zodpovednosť za väčšie územie, oblasť, či administratívne celok – môže získať hodnosť podplukovníka, plukovníka a komisára. Najvyššia hodnosť je generál. Ten je v aktívnej službe vždy iba jeden.

Kto je najvyšším predstaviteľom AS?

Najvyšším predstaviteľom celosvetovej Armády spásy je Generál, v tejto chvíli je to Generál Brian Peddle. Je v poradí už 19. generálom od založenia Armády spásy v roku 1865. Prvým generálom bol jej zakladateľ William Booth. Na pozícii generála bolo v minulosti aj niekoľko žien.

Ak chcem pracovať v AS, musím sa stať jej členom?

Armáda spásy zamestnáva viac zamestnancov. Členstvo v Armáde spásy nie je v žiadnom prípade podmienkou, aj keď sa niekedy stáva, že ako sa zamestnanci s Armádou spásy postupne zoznamujú, stanú sa niektorí tiež jej členmi. Armáda spásy zamestnáva veľa ľudí z rôznych kresťanských cirkví, ale aj ľudí úplne bez vyznania.

Pomáha AS iba bezdomovcom?

Máme  programy pre deti, mládež, mamičky s deťmi, celé rodiny. Spektrum služieb, ktoré Armády spásy poskytuje, je široké, ale pravdou je, že sociálne potrební sú najväčšie cieľovou skupinou.

Musia klienti AS prijať jej vieru?

Už v základnom poslaní celosvetovej organizácie Armády spásy je uvedené, že Armáda spásy poskytuje svoje služby bez akejkoľvek diskriminácie. U nikoho nezisťujeme jeho / jej vyznanie. Ponuka kresťanských programov je úplne dobrovoľná a klient nemá žiadne výhody, ak sa takýchto programov zúčastní. Je to výhradne na jeho dobrovoľnosti. Máme pravidelné kresťanské programy v sociálnych zariadeniach, ale aj v zboroch (cirkvi) Armády spásy.

Kto financuje činnosť AS?

Armáda spásy na Slovensku okrem spravovania cirkevných zborov, pracuje predovšetkým s predškolskými deťmi, školákmi a rómskou komunitou. A to priamo v ich prostredí. Finančné zdroje na túto činnosť získava najmä od Armády spásy a od darcov zo zahraničia (Medzinárodné ústredie Armády spásy, NL, ČR a ďalších krajín). Menšia časť sa získava zo zbierok, desiatkov a od darcov v SR a rovnako menšia časť zo štátnych, obecných dotácií a podielových daní.

Je (medzinárodná) AS cirkvou alebo charitatívne náboženskou spoločnosťou?

Celosvetovo je Armády spásy v mnohých krajinách registrovanou cirkvou. Tu na Slovensku pôsobí ako občianske združenie.

Prečo je sídlo AS v Londýne?

Historicky je to miesto, kde bola Armáda spásy (The Salvation Army) v roku 1865 založená a odkiaľ sa postupne rozšírila do celého sveta. V súčasnosti pôsobí Armáda spásy v 133 krajinách. Medzinárodná ústredie sídli neďaleko katedrály Sv. Pavla v Londýne.

Shopping Basket