SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

Materská škola v Plaveckom Štvrtku

 

„Súkromná materská škola Plavecký Štvrtok 641 a Súkromná výdajná školská jedáleň“
POVERENÝ VEDENÍM
Mgr. Milan Hýll

0940438130

UČITELIA:
Miroslava Kopčová
Ferdinand Kráner

Materská škola bola zriadená od 1.9.2019 na dobu neurčitú. Sídlom uvedenej organizačnej jednotky je Zbor Armády spásy Plavecký Štvrtok 641, 900 68 Plavecký Štvrtok.

Materská škola nemá vlastnú právnu subjektivitu a je integrálnou súčasťou Armády spásy na Slovensku.

Materská škola je Armádou spásy na Slovensku zriadená za účelom predprimárneho vzdelávania detí v Plaveckom Štvrtku. Má umožniť deťom získať požadované vzdelanie podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/. Podporovať u detí získavanie základných životných hodnôt a rozvoj medziľudských vzťahov. Vedieť byť vďačný, vnímať aj srdcom, zažiť Božiu lásku a poznanie Ježiša Krista.  Viesť deti k úcte k ľudom, prírode, práci a životu. Naučiť deti vytvárať pozitívne vzťahy nielen k sebe samému, ale aj k ostatným ľudom a k prostrediu v ktorom žijú.

 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022/2023

Shopping Basket